Festivalprogram


Check-in, frukost och välkommen!

Gemensam långfrukost, incheckning, genomgång av utmaningar och teknik + lagindelning inför CL+B Hackathon.

Takterrasen 60min

Analog workshop

Amanda Langwagen Elfström / Göteborgs Universitet

Grundläggande genomgång för den som inte har några, eller ytterst lite, förkunskaper om blockkedjeteknik. Sessionen innehåller en hands-on genomgång av s.k. distributed ledger technology och ett exempelfall för vad tekniken skulle kunna användas till.

Verandan 40min

Blockchain 101 - Tech

Peter Altmann / RISE

Grundgenomgång i vad blockkedjor är, vad man kan göra med dem och inte minst intressant, vad man inte behöver dem till. Peter tar oss tryggt, sakligt  och inspirerande igenom blockkedjeteknikens mysterier och möjligheter.

Takterrasen 50min

Blockchain 101 - Law

Racine Ashjari, Peter Altmann, Anna Holmberg och Therese Andersson

  1. Hur kommer genomdrivandet av lagstiftning att fungera i blockkedjeteknik?
  2. Vilket värde kan vi skapa ur ett juridiskt perspektiv genom blockkedjeteknik, och hur fångar vi detta värde?
  3. Vem kan hållas ansvarig i en decentraliserad värld?
  4. Vilken roll kommer jurister ha i en digitaliserad värd som är distribuerad och självstyrande?

Grunddiskussion om nödvändigheten av att juridiken följer med och möjliggör blockkedjeteknikens inneboende kraft. Vilka är utmaningarna och vilka är möjligheterna?

Takterrasen 40min

KEYNOTE / Blockkedjornas löfte

Gustav Martner / Digital Reliance

All ny teknik kommer med ett löfte - en idé om hur de kan forma framtiden. Men hur brukar det se ut när löftet infrias? Utifrån att ha arbetat med internationell utblick med digitaliseringsstrategier, startups och affärsutveckling under 2000-talet har Gustav en stor erfarenhet kring denna frågeställning. Han gör en genomgång av hur digitaliseringen, följt av plattformiseringen, format affärer och processer de senaste decennierna - och analyserar blockedjornas potential utifrån det.

Takterrasen 45min

Blockchain -ideologi och filosofi

Kristoffer Schollin / Göteborgs Universitet

Med avstamp i den österrikiska ekonomiska teorin djupdyker vi i den ideologiska och filosofiska bakgrunden till Blockchain och söker svar på varför tekniken är utformad som den är. Tillsammans med Kristoffer Schollin, jur. dr, Göteborgs Universitet, tittar vi närmare på motiven som ligger bakom blockchain.

Takterrasen 40min

Workshop - Bygg med Ethereum i Azure

Anders Bratland och Mikael Freidlitz / Raion AB

IT-strategerna från Raion går igenom utveckling i Etherium från grunden. Allt ifrån vilka verktyg och ramverk som behövs till hur du testar lokalt och produktionssätter globalt i Azure. Välkomna!

Verandan 50min

Blockchain governance

Aslak Felin / RISE

Under 2008 skrevs ett White Paper under pseudonymen Satoshi Nakamoto med beskrivningen av governance-modellen för Bitcoins blockkedjeteknik. Det introducerade nya maktstrukturer till den finansiella världen och visade att blockkedjor kan ändra affärsmodeller och styrsystem. Idag finns det en rad blockkedjor med olika styrsystem. Det finns många sätt att förbättra och omforma styrsystemen för att bättre passa in i vår förståelse av rättvisa samhällen. Aslak tar upp viktiga frågor vid design av en hållbar uppskalning av blockchainsystemet.

Takterrasen 30min

Blockchain & Finansiella instrument

Therese Andersson / Morris Law

Therese Andersson presenterar sin masteruppsats i juridik som berör möjligheten att överlåta kontoförda finansiella instrument genom blockkedjeteknik. Uppsatsen lägger ett särskilt fokus vid det som i svensk rätt kallas för sakrättsligt moment som syftar till äganderättsövergången vid en överlåtelse. Detta är extra roligt och intressant eftersom handeln med kontoförda finansiella instrument är ett hårt reglerat område i svensk rätt.

Takterrasen 40min

Workshop - blockkedjesimulering

Christos Profentzas / Chalmers

Verandan 40min

Lantmäteriets blockchain-projekt

David Suomalainen / Lantmäteriet

Framtidens husköp

Lantmäteriet har tillsammans med bland andra Skatteverket, SBAB, Landshypotek, Telia och Kairos Future ett projekt som går ut på att se på möjligheten att genomföra en fastighetstransaktion och få en lagfart beviljad genom en blockkedja. Projektet är ett innovationsprojekt med syfte att tillägna sig och sprida kunskap om blockkedjetekniken genom en praktisk tillämpning. David Suomalainen, jurist hos Lantmäteriet, kommer berätta mer om projektet och de slutsatser som man hittills landat i.

Takterrasen 40min

Bättre hälsa med blockkedjor

Stefan Farestam / Carechain AB

På länk från Stockholm: Nu står vi inför ett gigantiskt skifte inom vården där individens möjlighet att enkelt och säkert samla och lagra big, respektive long hälsodata om till exempel hjärtrytm och blodtryck innebär helt nya möjligheter för prediktiv hälsa och för själva vårdmötet när det än äger rum.

Takterassen 15min

Vårdens digitalisering

Ragnar Lindblad / Chef,  Vårdens digitalisering / VG Regionen

Vården står inför stora utmaningar men världen är full av möjligheter. Tekniska trender kommer och går och ibland hinner vi inte förstå den senaste innan den är passé. Hur kommer det att gå för blockchain? Däremot är utvecklingen obeveklig och intresset för hälsa ökar och kraven på hjälp när vi behöver den tar sig nya former.
Låt oss hjälpas åt!

Takterassen 30min

Blockchain + GDPR = paradox eller möjlighet

David Suomalainen och Henrik Almström

Centrala delar av blockchain bygger på principer kring stöldsäkerhet och skydd för manipulering tyckas kan tyckas rimmar väl med det integritetsskydd som dataskyddsförordningen (GDPR) kommit till för att upprätthålla. Samtidigt innebär blockchain-modellen att data som finns i blockkedjan är publik och tillgänglig för alla deltagare i kedjan utan begränsning i tid, vilket är i direkt strid med kraven i GDPR.

Utan att göra anspråk på att ge klara svar på den här problematiken vill vi föra en sund diskussion kring både möjligheter och utmaningar framåt.

Takterrasen 30min

Check-out

På ett avslappnat och härligt sätt lyfter vi tillsammans de centrala frågor och problem som uppkommit under dagen rörande blockkedjetekniken, för att kunna ta nästa steg och börja fundera på lösningar.

Takterassen 30min


Söndagskaffe och välkommen!

Takterrasen 30min

Smarta kontrakt / policymaking

Therese Andersson & Racine Ashjari / Morris Law

Under förmiddagen kommer vi tillsammans att testa på och tillämpa blockkedjetekniken, vi ska skapa smarta kontrakt. Vi kommer inledningsvis att belysa ett antal problem med smarta kontrakt och presentera förslag på lösningar. Sedan är det din tur. Tillsammans med experter inom såväl teknik som juridik diskuteras smarta kontrakt i mindre grupper och förhoppningsvis blir vi lite klokare. Förmiddagen avslutas med en återsamling där vi tillsammans ser till att problem förenas med lösningar.

Takterrasen 120min

Bitnation - The Internet of Sovereignty

Christophe Tarkowski Tempelhof / Bitnation

 Gundaren till Bitnation, som är en terretorielös och decentraliserad nation uppbyggd på blockkedjeteknik, anser att stadsmakterna har misslyckats med att följa teknikskiftena som just nu förändrar människors liv. Internet har på ett radikalt sett fört samman vår värld, och genom blockkedjetekin skapas nu en möjlighet för människor att styra sig själva. De kallar det för stadsstyrning 2.0.


Takterrasen 50min